MKM.vzB.17.WS17 Kommunikation I: Grundlagen der Kommunikation ILV - 1