WIPSY.bbM.22 Beschreibung
WIPSY.bbM.22.WS22 Arbeitswelt 4.0 ILV - 1
WIPSY.bbM.22.WS22 Kommunikationspsychologie ILV - 1
WIPSY.bbM.22.WS22 Organisationspsychologie & Unternehmenstransformation ILV - 1
WIPSY.bbM.22.WS22 Sozialpsychologie & Unternehmenstansformation ILV - 1
WIPSY.bbM.22.WS22 Wissenschaftliches Arbeiten 1 ILV - 1